คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์  ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อให้ผู้สมัครเลือกตั้งได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบฯ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์ และสิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง ร่วมการอบรมพร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน นางขวัญเรียม กฤตธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน และนายภูมิพันธ์ ชัยเชื้อ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566  นี้ เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส บริสุทธิ ยุติธรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

*************************************************************************************************