เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

โดยมี ระเบียบวาระการประชุม แนะนำพนักงานเทศบาลที่ได้รับการโอนย้าย และบรรจุแต่งตั้งใหม่ , เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน , ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 , ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 , ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

*************************************************************************************************