เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ การจัดการขยะมูลฝอย “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2566 และโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน สถานศึกษา และภาคประชาชน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย Clean LAMPHUN ลำพูนเมืองสะอาด ประจำปี 2566 ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชน ทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการจังหวัดปลอดขยะเปียก, โครงการลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (NO FOAM) ,โครงการคนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก และโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมนำนโยบายของจังหวัดลำพูน ในเรื่องดังกล่าวถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อต่อยอดการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้.

  1. คัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภท และขยะมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกต้อง เพื่อนำไปกำจัด ตามหลักวิชาการ
  2. การจัดการขยะเปียก / ขยะอินทรีย์ ภายในสำนักงานและที่อยู่อาศัยของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดพลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร
  3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้สร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนให้ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟม ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะจากต้นทาง ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้เมืองลำพูนมีความสะอาดน่าอยู่ สู่ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์  “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2566 ต่อไป

********************************************************************************************