เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยมีคณะสงฆ์จากวัดต่างๆ ในจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจาก นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, เจ้าหน้าที่เทศบาล และกลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้  เป็นการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ เพื่อนำครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลก ภายใต้ชื่อ “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2566  โดยการนำรูปปั้นเหมือนครูบา เดินเท้าจากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ ผ่านอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง สู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 8 วัน ซึ่งในวันที่ 11 มิถุนายน 2566 จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดจามเทวี ตลอดจนการจัดขบวนแห่ครูบา ขบวนเครื่องสักการะของพลังศรัทธาประชาชน และวัดต่างๆ เคลื่อนเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พร้อมการแสดงพระธรรมเทศนาและสื่อผสมหลากหลายรูปแบบที่จะนำเสนอเรื่องราวและเสนอชื่อของครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

**********************************************************************************