ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิต

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์, เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี , ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้พิการทางสมอง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน  บรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนที่ตระหนักถึงความสำคัญให้ความสนใจเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณโรงจอดรถ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส (Influenza Virus) ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและระบบอื่นๆ แต่มีความแตกต่างจากไวรัสทางเดินหายใจทั่วไป เนื่องจากอาการของไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการที่รุนแรงและอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน และผู้ที่มีภูมิต้านทานร่างกายที่ไม่แข็งแรง  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่มีการระบาดสูง โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำงานในอาคารปิด ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่าย และรวดเร็ว การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และยิ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาควรเข้ารับการฉีดป้องกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

***************************************************************************