เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิฯ สนับสนุน ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และข้าราชการเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมน้อมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนนับพันคน ร่วมโครงการฯ จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระองค์ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดลำพูน จึงได้จัดโครงการ เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายได้จากการสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทุกจังหวัดให้มีโอกาสได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ การจัดโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ของจังหวัดลำพูน มีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน วิ่งไปตามเส้นทางบนถนนซุปเปอร์-ดอยติ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ประชาชนเกิดความรักและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการออกมารวมพลังทำความดี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

***************************************************************************************************