เทศบาลเมืองลำพูนประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน , คณะผู้บริหาร, ประธานสภาเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล , ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ร่วมกับนักวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ดร.ธนภณ  วัฒนกุล , รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร , ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน , หอการค้า , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โครงการวิจัย เรื่อง “การบริหาร จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน”  เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผ่านการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณใจกลางเมืองลำพูนในเขตเมืองเก่าให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เกิดการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังทาให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทาง วัฒนธรรม เกิดจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่

*******************************************************************************************************************