สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

           วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน (ส.ท.จ.ลำพูน) จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดประชุมพร้อมชี้แจงระเบีบบวาระ เรื่อง การพิจารณาใช้เงินงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมกล่าวถึงการจัดทำงบประมาณรายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน
           สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลฯ ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่สำคัญของท้องถิ่น และการเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติราชการอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน และการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
***********************************************************************************************************