เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำหลัก

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ  ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง  โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี  ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธี, นายณรงค์  ทาอุปรงค์  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานชลประทาน, ผู้แทนจากส่วนราชการ , เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ในการประชุมในครั้งนี้  มีผู้แทนจากบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นผู้บรรยายชี้แจงรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำหลัก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน เพื่อหาข้อสรุปถึงสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา การจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

*****************************************************************************************