เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566 จากคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
        การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำไปเป็นเครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาเมืองในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ บริบท และสถานการณ์ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูนจึงได้เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ พร้อมนำเสนอผลงานเด่นและข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการระบบเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างกิจกรรมของเมืองให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อมเมืองและระบบนิเวศของเมืองลำพูน
**********************************************************************************************************