เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น และคณะจากเทศบาลเมืองยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 16 มิถุนายน 2566  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Mr.Toshiyuki OKUI ผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL ประเทศญี่ปุ่น และคณะเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ในการเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รูปแบบ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการต่อยอดกิจกรรมด้านบริการสำหรับผู้สูงอายุ แบบบูรณาการในชุมชน โอกาสนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ รวมถึงการบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่น กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน และชมกลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนจามเทวีตามลำดับ

สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมด้านการบริการผู้สูงอายุดังกล่าว นับเป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น(Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) โดย JICA ได้มอบอำนาจให้องค์กร NOGEZAKA-GLOCAL และเทศบาลเมืองยูกาวะระ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในนามประเทศญี่ปุ่น และมีเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานหลักในนามประเทศไทย ดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 8 แห่งภายในประเทศ โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

**************************************************************************************************************