เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน ร่วมการประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างลง,การติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคมและประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดย กองสวัสดิการสังคม ตลอดจน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2567 โดย กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชน  ได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน