เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการธนาคารขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เป็นโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ ณ แหล่งกำเนิดและ จัดทำระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ 3Rs ประชารัฐ ผ่านกิจกรรมที่อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ วัด สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานประกอบการ ประชาชนในชุมชน ซึ่งสมาชิกชมรมอาสมัครสาธารณสุขรณรงค์เคาะประตูบ้านให้ร่วมกันคัดแยกขยะในครัวเรือนนำมาบริจาค ร่วมเปลี่ยนขยะที่ต้องทิ้งให้มีมูลค่า และรวบรวมขาย ณ ที่ทำการชุมชนจามเทวี

สำหรับรายได้จากการขายขยะ ในครั้งนี้ จะนำไปบริหารจัดการธนาคารขยะและต่อยอดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ที่ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนมีความสะอาดเรียบร้อย เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

*************************************************************************