เทศบาลเมืองลำพูนดำเนินการคัดเลือกกรรมการชุมชนใหม่ ตามที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ชุมชน เพื่อประสานการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

          วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้พ้นจากตำแหน่ง กรณีเสียชีวิต ลาออก และครบวาระดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมหาวัน , ชุมชนพระคงฤาษี , ชุมชนประตูลี้ , ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม , ชุมชนสันป่ายางหลวง และชุมชนช่างฆ้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้ง 6 ชุมชน ที่มาร่วมเสนอชื่อกรรมการชุมชน แสดงถึงการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการชุมชนผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแล ประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในชุมชน
         ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการชุมชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกกรรมการชุมชน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ ของเทศบาลและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไป
*************************************************************************