เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566  โดยได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จำนวน  97 รูป รับบิณฑบาตจากประชาชน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน

ในการนี้ นายสันติธร  ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรด้วยจิตอันเป็นกุศล เพื่อถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

**************************************************************************************