เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรพันธมิตร ในการขับเคลื่อนโครงการต้นแบบ ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town) พัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจเมืองเก่าลำพูน

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการต้นแบบ ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town) พัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ ถนนรถแก้ว ย่านเมืองเก่าลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น  (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) บริษัทด้านชีวเภสัช (Biopharma) ที่เป็นผู้นำในการค้นคว้าและวิจัยยาและวัคซีนนวัตกรรมระดับโลก โดยเภสัชกรหญิงจิราภา เปรมปลื้มจิตต์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และบริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด โดย นายไชยยงค์ รัตนอังกูร ผู้อำนวยการ และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมมนตรีเมืองลำพูน ที่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรพันธมิตร ในการขับเคลื่อนโครงการต้นแบบ​ ลำพูน​ สุขก๋าย​ สบายใจ๋ (Lamphun​ Healing​ Town)​ พัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ ถนนรถแก้ว ย่านเมืองเก่า ณ คุ้มเจ้ายอดเรือน ถนนรถแก้ว จังหวัดลำพูน

ซึ่งโครงการต้นแบบ​ ลำพูน​ สุขก๋าย​ สบายใจ๋ (Lamphun​ Healing​ Town)​ มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์บนพื้นที่ย่านใจกลางเมืองเก่าลำพูนในหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาวะ มิติสิ่งแวดล้อมและมิติเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองแห่ง Lamphun Green Clean and Care City และเมืองแห่ง Lamphun Smart Heritage City โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเมืองที่เป็นแห่งความร่วมมือ ความสงบสุข สะอาด และความมั่นคงปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมการจัดการระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างครบถ้วน เช่น ระบบระบายน้ำ ระบบแสงสว่าง ระบบการสัญจรที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อการหายใจที่สะดวกขึ้น นอกจากนั้นการส่งเสริมภาคธุรกิจในพื้นที่เช่น การมีพื้นที่ผ่อนคลายด้วยงานศิลป์ หรืองานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงพื้นที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ จะทำให้เมืองลำพูนเป็นเมืองเดินได้เดินดีและมีความยั่งยืน

****************************************************************************************************