เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมผู้นำเที่ยวย่านวัฒนธรรมข่วงพันปีเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรมข่วงพันปี@ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566  เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมผู้นำเที่ยวย่านวัฒนธรรมข่วงพันปีเมืองเก่าลำพูน ภายใต้โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรมข่วงพันปี@ลำพูน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมาของโบราณสถานและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ในการนี้ นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายนเรนทร์ ปัญญาภู ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าลำพูน ร่วมบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ย่านวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน  และประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า)” พร้อมการเดินชมย่านวัฒนธรรมเมืองเก่า เช่น ศาลากลางหลังเก่า, พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน, คุ้มเจ้ายอดเรือน และอาคารเก่า บนถนนเส้นวัฒนธรรม (ถนนอินทยงยศ) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานที่สำคัญ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในฐานะเจ้าบ้าน ตลอดจนสามารถทำหน้าที่ เป็นมัคคุเทศก์ ในการนำชมสถานที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างภาคภูมิใจ นำมาซึ่งความประทับใจและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

*************************************************************************************************