เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน ระยะที่ 2 โครงการบูรณาการการพัฒนาจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (Project on the Development of Local Authorities of a Community – based Integrated Elderly Care Model through Networking in Thailand

             วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายสิริวุฒ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบูรณาการการพัฒนาจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (Project on the Development of Local Authorities of a Community – based Integrated Elderly Care Model through Networking in Thailand) ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโกลเด้นซีหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชุมและวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างองค์กร Nogezaka – Glocal ประเทศญี่ปุ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี , เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี,เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี , เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง, เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง, เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี เทศบาลท่าสายลวด จังหวัดตาก และเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การจัดประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการและกิจกรรมของเทศบาลยูกาวาระ ประเทศญี่ปุ่น และภาคีเครือข่ายในประเทศไทยทั้ง 9 แห่ง ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอการดำเนินการพัฒนาและจัดบริการรวมถึงกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมกันนี้ เพื่อยกระดับการพัฒนา และจัดบริการอย่างมีคุณภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยิ่งยืน จึงจัดให้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานในระยะที่ 2 กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสนใจในการขยายความร่วมมือ ซึ่งนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างมาตรฐานสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
**************************************************************************************************