เทศบาลเมืองลำพูนดำเนินการคัดเลือกกรรมการชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม เพื่อประสานการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้พ้นจากตำแหน่ง กรณีลาออก คือ ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม โดยมีประชาชนชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ที่มาร่วมเสนอชื่อกรรมการชุมชน แสดงถึงการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการชุมชนผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแล ประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในชุมชน

ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการชุมชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ ของเทศบาลและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไป

****************************************************************************************