เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ยกระดับการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566 โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณภัย มีการจำลองสถานการณ์สมมติการเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานต่างๆ นำแผนเผชิญเหตุของมาบูรณาการทดสอบและการทำงานร่วมกันภายใต้ วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการ สามารถปรับปรุงและจัดทำแผนส่วนรวมสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติขนาดใหญ่ได้

การฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ได้จำลองสถานณการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ ตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองลำพูนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ไม่สามารถช่วยเหลือออกจากที่เกิดเหตุได้ จึงแจ้งไปยังงานป้องกัน และบรรเทาสาธารภัยเพื่อเข้าระงับเหตุ พร้อมประสานรถพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และเมื่อเข้ารับระงับเหตุการณ์ได้สำเร็จ จึงมีการรายงานผลปฏิบัติการในการควบคุมสถานการณ์ ต่อนายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ผู้บัญชาการเหตุให้รับทราบ พร้อมปิดการฝึกซ้อมแผนฯ โดย นายธนา  นวลปลอด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ร่วมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ โดยเน้นย้ำถึงขั้นตอนในการประสานงาน และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหลักกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันภัยของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำปรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความพร้อม ทั้งทักษะวิชาการและทักษะจากการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุต่างๆเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

**************************************************************************************************