เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินในรอบที่ 3 สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินในรอบที่ 3 สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินในรอบที่ 3 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ (Application Zoom cloud Meetings) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานในรอบที่ 3 จึงได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีในหัวข้อต่างๆ พร้อมการนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการฯ ในประเด็นความร่วมมือ ปัญหาอุปสรรค ความโดดเด่น และความสำเร็จของนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองลำพูนอย่างยั่งยืน