เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีทางศาสนา หล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยได้รับเมตตาจากท่านพระครูสมุห์นันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก รองเจ้าอาวาสวัดสวนดอก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ในพิธีจำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมนำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ประธานคณะกรรมการชุมชน, คณะกรรมการสถานศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

สำหรับความสำคัญของเทียนพรรษา ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายในเทศกาลเข้าพรรษา นับเป็นกิจกรรมที่ดีงาม เพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับกุศลบุญจากเทียนที่ถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแล้ว ผลพลอยที่ได้ตามมาคือได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามค่ำคืนสำหรับจุดในโบสถ์ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา และที่สำคัญคือได้ความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะที่นับเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนจะนำเทียนพรรษาที่ผ่านพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ร่วมถวายทานเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และวัดสันป่ายางหลวงต่อไป

****************************************************************************************