ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)