เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่เพื่อบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน  ให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แนะนำประธานคณะกรรมการชุมชนคนใหม่ , ชี้แจงการใช้เครื่องมือดับเพลิงเคมีเบื้องต้น , ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชน ตลอดจน แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการคัดเลือกประธานเครือข่ายกองทุนแม่ฯ ระดับตำบลในเมือง โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

*****************************************************************************************