เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานครูของเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
“ข้าพระพุทธเจ้า นายประภัสร์ ภู่เจริญ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”
โดยผู้ร่วมพิธีกล่าวตาม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต
จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำผู้ร่วมพิธีทั้งหมดทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ถนนช่างฆ้องและเลียบริมฝั่งแม่น้ำกวง ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดลำพูน พร้อมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นไม้ยืนต้นแบบผลัดใบ มีความเชื่อว่าต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลหากปลูกต้นไม้พันธุ์นี้จะเกิดแต่สิ่งที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิต เทศบาลเมืองลำพูนจึงร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่นบริเวณทางเดินในชุมชนช่างฆ้อง สร้างพื้นที่สีเขียวและแหล่งโอโซนตามธรรมชาติให้กับประชาชนต่อไป