เทศบาลเมืองลำพูน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เสริมทักษะการประกอบอาชีพ ทำแหนม สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในรูปแบบการจัดฝึกอบรม 1 วัน ซึ่งนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ในการนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้พิการ,ผู้ดูแลผู้พิการ และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่เข้าร่วมจำนวน 25 คน  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพัชรภา วรัตพงศ์ นิติกร วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” จากนั้น เป็นการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ การทำแหนม โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำโดย นางอรพรรณ สิทธิใหญ่ ครู กศน.ตำบลในเมือง, นายธนวัต กาวีระ ครู ศรช. และนายอัครชัย วุฒิเสน ครูอาสาสมัคร กศน. นอกจากนี้ ยังมีนางจันทร์เพ็ญ ประทุมมาเกสร ตัวแทนจากชุมชนมหาวัน เป็นผู้ฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ตลอดจนอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ทราบถึงสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับจากรัฐ ได้รับทักษะในการประกอบอาชีพ ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข เห็นคุณค่าในศักยภาพตนเอง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

****************************************************************************************************