เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อน “โครงการหอพักสีขาว” ประเมินหอพัก น่าอยู่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหอพักสีขาว ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 12 แห่ง และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย และสามารถดำเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้อย่างถูกต้อง เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน และผู้ที่อยู่อาศัยในหอพัก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้น ผู้ประกอบการหอพัก และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ลงพื้นที่ออกตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกหอพักที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ คือ 1.ด้านลักษณะและมาตรฐานหอพัก 2.ด้านความปลอดภัย 3.ด้านความสะอาด 4.ด้านสภาพภูมิทัศน์ 5.ด้านการให้บริการ 6.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่พักอาศัยในหอพักได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่อยู่ระหว่างการศึกษาอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นตัวอย่างหอพักที่ดีให้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองลำพูน