เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ด้วยความจงรักภักดี

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี โดยถวายความเคารพ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และด้วยความจงรักภักดี ผู้ร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูและพนักงานจ้าง ต่างร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดี พระแม่ไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2566 ต่อประธานในพิธี และเพื่อเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคี ผู้ร่วมพิธีทุกคน ได้ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ต้นหูกระจง, ต้นฉำฉา และต้นไผ่ โดยรอบในบริเวณพื้นที่ 102 ไร่ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทศบาลฯ ได้ใช้เป็นสถานที่ทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น การขุดสระเลี้ยงปลา การเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ปลูกผักปลอดสารพิษในอนาคต เทศบาลเมืองลำพูนมีแนวคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ 102 ไร่ โดยต่อยอดให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความสงบร่มรื่นต่อไป

************************************************************************************