เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

             วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม ,นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
            โดยมี ระเบียบวาระการประชุม แนะนำพนักงานเทศบาลและพนักงานครูที่ได้รับการโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งใหม่ , เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 , เรื่อง รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2566 , เรื่องที่เสนอใหม่ , ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วาระที่ 1 ) , เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ และระเบียบวาระอื่นๆ การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
*******************************************************************************