เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แนะนำหัวหน้างานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม คนใหม่, พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสมทบ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน , ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดย กองการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

***********************************************************************************