เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

            วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม ,นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล , คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

             โดยมี ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

– การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

   ระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหม่ ประกอบด้วย

– ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

– ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการปฎิบัติงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566

และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

****************************************************************************************************