เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุ่ม โครงการวิจัย เรื่องการต่อต้านการทุจริตรัฐ: ตัวแบบเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตรัฐ: ตัวแบบเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล” ที่สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล ซึ่งมีการจัดสนทนากลุ่มในพื้นที่เทศบาลที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดสนทนากลุ่มในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมสนทนากลุ่มและระดมสมองร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนในการทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile application) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์ปา 2 โรงแรมแกรนด์ปาแอนด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน