เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้มาปฏิบัติงานด้านพัสดุ”

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการอบรมพร้อมกัน ณ โรงแรมแกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางโสมฤทัย คำราพิช นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และนางทิพสุคนธ์ ราชวังเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รว่มให้ความรู้และบรรยายในหัวข้อ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี และกรณีศึกษาขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ การจัดทำและบริหารสัญญา ปัญหาอุปสรรคและกรณีศึกษาในการบริหารพัสดุ พร้อมเปิดเวทีตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป