เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเชิงประจักษ์ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูนรับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนกระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการตรวจประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนำโดย นายชำนาญวิทย์ ศรีสุพล  ประธานกรรมการ โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและภัยพิบัติตามประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดพร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินเชิงประจักษ์ เช่น การจัดการขยะทั้งระบบ, การจัดการน้ำเสียทั้งระบบ,การจัดการคุณภาพอากาศทั้งระบบ ,พื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ,การจัดการภัยพิบัติ Low Carbon & Resilience City , วิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำไปเป็นเครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาเมืองในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ บริบท และสถานการณ์ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการระบบเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างกิจกรรมของเมืองให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งสิ่งแวดล้อมเมืองและระบบนิเวศของเมืองลำพูน

**************************************************************************************************