เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2566 โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยจัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี และประกอบพิธีทางศาสนาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องราชสักการะแด่พระนางจามเทวีแบบโบราณล้านนา โดยพระสงฆ์ในพีธี จำนวน 8 รูป จากนั้น ประธานในพิธี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวพระราชประวัติและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระนางจามเทวี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชนและประชาชน ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี ตามลำดับ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และนายอาคม  วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะพระนางจามเทวี ในนามของเทศบาลเมืองลำพูนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป

**************************************************************************************