เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบกฎหมาย และระเบียบกฎหมายเฉพาะในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 50 คน โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ มุขแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญนันท์  สุภามูล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2539และระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559