เทศบาลเมืองลำพูน นำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมนำเสนอข้อมูล ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

การนำเสนอข้อมูลของเทศบาลเมืองลำพูน เริ่มจากที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ในด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นที่มีความท้าทาย เพื่อนำเสนอให้กับคณะผู้ประเมินฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และคณะผู้ช่วยนักวิจัย

จากนั้น คณะผู้ประเมินยังได้ร่วมพบปะพูดคุย พร้อมซักถามประเด็นและความท้าทายของนวัตกรรมผ่านการสนทนากลุ่มกับผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนกรรมการชุมชน ฯลฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญและเป็นกำลังสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูน ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินยังได้ฝากประเด็นคำถามและชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมให้เทศบาลเมืองลำพูนนำไปปรับใช้กับการดำเนินงานตามบทบาท และอำนาจหน้าที่ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

***********************************************************************************************