เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับคณะวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชุมโครงการวิจัย “การปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน”

วันที่ 2 กันยายน 2566 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมหารือกับนักวิจัย นำโดย ดร.ธนภณ วัฒนกุล พร้อมคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปกร  ดำเนินงานโครงการวิจัย “การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม ทำให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชน ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง

จากนั้น คณะนักวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ย่านวัฒนธรรมชุมชน เช่น ข่วงพันปี@ลำพูน, ข่วงคนเมืองลำพูน, นิทรรศการ ลองลำพูน, วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และวัดมหาวัน เพื่อพัฒนาย่านวัฒนธรรมประเพณี อาหารพื้นถิ่นในชุมชน ส่งเสริมให้เข้ากับทางเลือกเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายต่อไป