นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมาธิการตามโครงการตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2566

        สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2566 ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมาธิการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริเป็นผู้กำหนดจัดการประชุม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
         ในการนี้ นายธานินทร์ ริ้วธงชัย รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมาธิการฯและผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแนวทางการดำเนินงานต่างๆของคณะกรรมาธิการ ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ พร้อมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ ของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย สานพลังแห่งการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไทยต่อไป
**************************************************************************************