เทศบาลเมืองลำพูนจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในงานรักษาความสงบ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่แผงลอย

วันที่ 6 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในงานรักษาความสงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายในการจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่แผงลอย การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจาก ว่าที่ร้อยตรี วรา จตุวัลย์ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด จากสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน ผู้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม” และนายณัฐพล มัตติทานนท์ วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ลำพูน  ผู้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535”