เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอาชีพชุมชน การทำโคมชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม

            วันที่ 6 กันยายน 2566 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ด้านการศึกษา) , นายทวน บุญมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกลุ่มอาชีพทำโคมชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นำโดย นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการกอง, เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา , คณะกรรมการชุมชน และเครือข่ายชุมชน จำนวน 320 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพชุมชน ด้านจัดการบริหารชุมชนพึ่งตนเอง ตามโครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่กรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม
            กลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ได้ร่วมสาธิตวิธีการ ขั้นตอนการทำโคมต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับคณะศึกษาดูงานได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ หรือต่อยอดให้เกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพใหม่ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มผู้สูงวัย ทั้งยังสามารถชูอัตลักษณ์ และความโดดเด่นของท้องถิ่นตนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป
***********************************************************************************************