เทศบาลเมืองลำพูนดำเนินการคัดเลือกกรรมการชุมชน ตามที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ชุมชน เพื่อประสานการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ได้ครบวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนไก่แก้ว, ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง, ชุมชนสันดอนรอม, ชุมชนสันป่ายางหน่อม, ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ, ชุมชนบ้านหลวย, ชุมชนศรีบุญเรือง, ชุมชนจามเทวี และชุมชนสวนดอก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้ง 9 ชุมชน ที่มาร่วมเสนอชื่อกรรมการชุมชน แสดงถึงการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่การคัดเลือกกรรมการชุมชนผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแล ประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชนในชุมชน

ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการชุมชนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยกรรมการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกกรรมการชุมชน ทั้งยัง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ ของเทศบาลและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไป

*********************************************************************************************************************