สันนิบาตจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน (ส.ท.จ.ลำพูน) จัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม มีการสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 , การเตรียมการส่งประกวดการบริหารจัดการที่ดี ปี 2567

ซึ่งนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เลขานุการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ร่วมกล่าวถึงโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติการ) พร้อมกันหารือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน

สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลฯ ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่สำคัญของท้องถิ่น และการเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในฐานะที่เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางการปฏิบัติราชการอื่นๆ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงาน และการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

*****************************************************************************************************************************