เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กร Nogezaka-Glocal ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ปลัดเทศบาล , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Mr.Toshiyuki OKUI ผู้แทนจากองค์กร NOGEZAKA GLOCAL และ Dr.Fumio NAGAI อาจาร์ยจาก Osaka Metropolitan University จากประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำบูรณาการการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Project on theDevelopment of Local Authorities of a Community-based integrated Elaerty Care Model through the Networking in Thailand) จากนั้น คณะเข้าเยี่ยมรับชม VTR การแนะนำเทศบาลเมืองลำพูน, การนำเสนอการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน และร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รูปแบบ ประสบการณ์ในการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุของพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการต่อยอดกิจกรรมด้านบริการสำหรับผู้สูงอายุ แบบบูรณาการในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมด้านการจัดทำ Smart city

เทศบาลเมืองลำพูน ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมคลินิกชุมชนอบอุ่น, คลินิกแพทย์แผนไทยและงานกายภาพบำบัด กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานชมรมกลุ่มอาชีพทำโคม ชุมชนสันป่ายางหลวง และเยี่ยมชมพื้นที่สาธารณะแก่คนทุกวัย นิทรรศการลองลำพูน (Long Lamphun) เป็นการเข้าเยี่ยมชมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน