เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 12/2566 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 15 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน กันยายน 2566 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการ และประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแจ้งผลการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 9 ชุมชน , แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมสลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2566 ณ ลานวัดพระธาตุหริภุญชัย โดย กองการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน