เทศบาลเมืองลำพูนอบรมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพ มุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

            วันที่ 16-17 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการภาครัฐ” โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดการอบรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการให้บริการสาธารณะ การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ธารทอง ลอดจ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
            การอบรมในครั้งนี้ มีการให้ความรู้จากวิทยากร นายสงกรานต์ ราชธานี ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “ศูนย์อำนวยการปฏิบัติความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างความเสมอภาคในสังคม” พร้อมเปิดเวทีตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลแต่ละกอง ได้นำเสนอวิสัยทัศน์แนวคิดของการพัฒนาองค์กร ในปี 2567 เพื่อให้ผู้อบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อไป
******************************************************************************************************