เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน

วันที่ 20 กันยายน 2566 จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ซึ่งมี เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำงาน และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน  จัดขึ้น ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การจัดสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม, กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพ

*******************************************************************************************************