เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ถึงองค์ประกอบของการเกิดไฟไหม้ สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง วิธีการดับไฟได้เบื้องต้น พร้อมทักษะในการช่วยเหลือตนเอง รวมถึงสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในการเตรียมความพร้อม ในขณะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุไปได้อย่างถูกต้องรวมถึงวิธีปฏิบัติในการอพยพได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

การจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนั้น เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติ ในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ในการระงับเหตุอัคคีภัย นำแผนเผชิญเหตุมาบูรณาการทดสอบภายใต้ วิธีการ ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

*******************************************************