เทศบาลเมืองลำพูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อน “ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน”

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายให้นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 และร่วมสนับสนุนการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566

สำหรับการมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้  นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 และร่วมสนับสนุนการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่ส่งให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นแชมป์สมัยที่ 5

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดลำพูน ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะต้นทางต่อเนื่องมาตลอด เพื่อต่อยอดความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินโครงการจังหวัดปลอดขยะเปียกสู่ความยั่งยืน, โครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) สู่ความยั่งยืน และโครงการคนลำพูนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และหลอดพลาสติก เป็นเมืองที่สะอาดอย่างยั่งยืน

*********************************************************************************