เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน

          วันที่ 26 กันยายน 2566 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน จัดขึ้นโดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อหารือและกำหนดรูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการปฐมภูมิ/รพ.สต. พื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและระบบกลไกการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่สามารถเป็นต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
          จากนั้น นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในนามของเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดลำพูน เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับกลุ่มแรงงานได้อย่างบูรณาการและยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
*********************************************************************